Loading
Учитава се...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PREDUZETNIKE KROZ FINANSIRANjE KAMATE NA KREDITE ZA 2016.GODINU

Objavljeno: 17/02/2016

 

R e p u b l i k a S r b i j a

OPŠTINA SVILAJNAC

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:400-36/16-IV

Datum: 08.02.2016.godine

S v i l a j n a c

 

 

Na osnovu člana 3 Odluke Skupštine opštine Svilajnac o podsticanju preduzetništva kroz finansiranje kamate na kredite za 2016. godinu („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 1/16), Opštinska uprava opštine Svilajnac objavljuje

 

                                   JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PREDUZETNIKE KROZ FINANSIRANjE KAMATE NA KREDITE ZA 2016.GODINU

 

 Odlukom su predviđena podsticajna sredstva kroz finansiranje kamate na kredite za preduzetnike za obrtna sredstva u cilju razvoja preduzetništva na teritoriji Opštine Svilajnac za 2016. godinu i to za:

 

-           50 preduzetnika na iznos kredita do 300.000,00 dinara odobrenog na 12 meseci, za obrtna sredstva u preduzetništvu.

 

 Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ima fizičko lice ako je:

-           upisano u Registar kod Agencije za privredne registre, sa sedištem na teritoriji Opštine Svilajnac

-           da delatnost isključivo obavlja na teritoriji Opštine Svilajnac

-           da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda budžeta Opštine Svilajnac.

 

Uz zahtev se podnosi:

 

-           fotokopija dokaza o upisu u Registar,

-           uverenje o izmirenim obavezama.

 

 Zahtevi se podnose Opštinskoj upravi opštine Svilajnac najkasnije do 31.03.2016.godine.

 Konačnu Odluku o pravu na korišćenje podsticajnih sredstava, na predlog Komisije, u formi rešenja donosi Opštinska uprava opštine Svilajnac.

 

 NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

 Olivera Stanojević, dipl. pravnik, s.r.