Loading
Учитава се...

KONKURS ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UGROŽENOM POPLAVLJENOM STANOVNIŠTVU

Objavljeno: 11/08/2014

KONKURS ZA POMOĆ UGROŽENOM I POPLAVOM POGOĐENOM STANOVNIŠTVU:

Pravo na prijavu imaju domaćinstva koja su pretrpela sledeću štetu na stambenom prostoru: voda se zadržala duže od 24 časa, oštećeni su podovi i zidovi, uništeno pokućstvo i prema proceni komisije imaju stepen oštećenja 3 i 4, a ispunjavaju i neki od sledećih uslova:

- DOMAĆINSTVA KOJA IMAJU ČLANA PORODICE KOJI JE NOSILAC PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ ili,

- DOMAĆINSTVA KOJA IMAJU ČLANA PORODICE KOJI JE NOSILAC PRAVA NA DEČIJI DODATAK ili,

- DOMAĆINSTVA ČIJA SU UKUPNA MESEČNA PRIMANJA MANJA OD 25.000 DINARA ili

- DOMAĆINSTVA KOJA IMAJU ČLANA PORODICE SA INVALIDITETOM, A UKUPNA PRIMANJA U DOMAĆINSTVU NE PRELAZE 34.000 DINARA.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs ( popunjava se na licu mesta)

2. Potvrda komisije za procenu štete u kojoj je jasno naznačen stepen oštećenja  stambenog objekta ( ukoliko podnosilac zahteva nije u mogućnosti da dostavi potvrdu, informacija o stepenu oštećenja objekta će biti preuzeta po služenom zahtevu )

3. Izjava o broju članova domaćinstva ( potpisuje se na licu mesta )

4. PROPRATNA DOKUMENTACIJA ( fotokopije ):

      - Rešenje o socijalnoj pomoći, ili

      - Rešenje o dečijem dodatk, ili

      - Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima u domaćinstvu ( za nezaposlena lica potvrda o nezaposlenosti Nacionalne službe za zapošljavanje, za penzionere ček od poslednje penzije, za zaposlena lica potvrda poslodavca o visini primanja )

      - Rešenje o stepenu telesnog, mentalnog ili senzornog invaliditeta 

      - Lična karta na uvid

___________________________________________________

Domaćinstvo u smislu ovog konkursa čine sve osobe koje žive na istoj adresi i koriste jedno brojilo za struju, bez obzira da li su vlasnici nekretnine ili žive na istoj adresi kao podstanari. Jedno domaćinstvo ovim konkursom ima pravo na jednu jednokratnu pomoć. 

PREDNOST NA OVOM KONKURSU ĆE IMATI DOMAĆINSTVA KOJA ŽIVE U PRIZEMNIM STAMBENIM OBJEKTIMA, STARAČKA DOMAĆINSTVA, SAMOHRANI RODITELJI I PORODICE SA TROJE I VIŠE DECE.

 

Svu potrebnu dokuentaciju dostaviti dana 28. i 29. avgusta 2014. godine od 8:30 do 15:00 časova na adresu Sportska hala Svilajnac, Kralja petra I.

 

Konkurs se realizuje u okviru projekta "Podrška stanovništvu pogođenom poplavama u Srbiji", koji Čovekoljublje, Dobrotvorna Fondacija Srpske Pravoslavne Crkve sprovodi u partnerstvu sa Catholic Relief Service, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Inače, konkurs je za jednokratnu novčanu pomoć!