Predsednik skupštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.

 
AKO u prvom krugu glasanja nijedan od predloženih kandidata ne dobije većinu, u drugom krugu glasaće se za dva kandidata koji su u prvom krugu imali najveći broj glasova.
U drugom krugu izabran je kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog
broja odbornika.
AKO NI u drugom krugu nijedan od predloženih kandidata ne dobije potrbnu većinu glasova, ponavlja se postupak kandidovanja i izbora.

 

                                       

        Dr Vladan Rajković,