Loading
Учитава се...

Конкурс за радно место Координатор за ромска питања при градовима, општинама и градским општинама - продужен рок за пријаву

Objavljeno: 25/05/2015

Конкурс за радно место Координатор за ромска питања при градовима, општинама и градским општинама

 

Период ангажовања јун 2015. године -децембар 2015.године

 

Стална конференција градова и општина - Савеза градова и општина Србије

у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“ расписује конкурс за

 

Координатора за ромска питања

 

који ће бити ангажован у следећим градовима, општинама и градским општинама 

 

1. Лајковац,  2. Параћин,  3. Костолац,  4. Палилула (Ниш),  5. Свилајнац,            6. Шабац,  7. Пожега,  8. Суботица,  9. Бор,   10.  Вождовац (Београд)

 

Стална конференција градова и општина (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији. Њена улога је да у демократском политичком окружењу подржи локалне власти у њиховим напорима да изграде свој правни, финансијски и функционални капацитет, као и да реше значајне проблеме са којима се суочавају. СКГО је посвећена подстицању сарадње и дијалога међу локалним властима и подршци њиховим иницијативама пред централном влашћу, али и пружању разноврсних услуга градовима и општинама у функцији јачања њиховог капацитета. Такође, она представља кључно место за размену информација о питањима која су од значаја за градове и општине.

Пројекат „СКГО Мрежа за ромска питања“, а који је део већег пројекта „Јачање улоге локалног ромског координатора у локалним самоуправама у Србији“ који финансијски подржава Краљевина Шведска/ Шведска међународна агенција за развојну сарадњу (Сида), a спроводе СКГО и Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (OEБС) у Србији, а који је део пројекта „Техничке подршке Канцеларији за људска и мањинска права за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији“. Пројекат је посвећен успостављању механизама комуникације и размене информација СКГО са њеним чланицама по питањима рада Мреже за инклузију Рома, а која се тичу пружања подршке градовима, општинама и градским општинама у унапређењу положаја ромске националне мањине (спречавање свих облика дискриминације, запошљавање, образовање, здравство, социјална заштита и становање), као и са потребом запослених у локалним самоуправама који се баве овим темама да међусобно размене знања и искустава из праксе.

 1. Опис посла

Координатор за ромска питања ће бити ангажован у периоду од 6 (шест) месеци и пружаће стручну и техничку подршку локалној самоуправи у вези са областима обухваћеним Стратегијом за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и локалним стратешким документима за инклузију Рома.

 Ангажовање координатора за ромска питања у локалним самоуправама финансијски ће подржати Краљевина Шведска/Шведска агенција за међународну развој и сарадњу (Сида), кроз пројекат који спроводи Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Мисијом OEБС-а у Србији.

 2. Циљ

Координатор за ромска питања ће пружати стручну и техничку помоћ у унапређењу положаја ромске националне мањине (спречавање свих облика дискриминације, запошљавање, образовање, здравство, социјална заштита и становање) на територијама  градова, општина и градским општинама које пројекат обухвата.

 3.  Селекција

Градови, општине и градске општине које пројекат обухвата, СКГО, Мисија ОЕБС-а у Србији и Канцеларија за људска и мањинска права заједно ће обавити селекцију кандидата, док коначну одлуку о избору Координатора за ромска питања доносе градови, општине и градске општине уз сагласност СКГО, Мисије ОЕБС-а и Канцеларије за људска и мањинска права (КЉМП).

 4.  Задужења

Задужења координатора за ромска питања биће да: 

§  Пружа подршку локалној самоуправи у пословима утврђивања броја, социјалног статуса и приоритетних проблема локалне ромске заједнице;

§  Прикупља и анализира податке о социо-економским потребама, као основу за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома;

§  Континуирано комуницира и посредује између ромске заједнице и локалне администрације;

§  Пружа подршку локалној самоуправи у пословима координирања, припреме и предаје на усвајaње документације о спровођењу локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома.

§  Успостави сарадњу, комуникацију и пружи подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите;

§  Пружа подршку локалној самоуправи у припреми мишљења извештаја, планова и програма за потребе локалне ромске заједнице и спровођењу и праћења мера инклузије Рома дефинисаних Акционим планом;

§  Пружа техничку помоћ локалној самоуправи у развоју и спровођењу како постојећих тако и нових политика инклузије Рома;

§  Пружа подршку локалној самоуправи у промоцији укључивања припадника ромске заједнице у области запошљавања, образовања, здравства, социјалне заштите и становања;

§  Унапређује секторску и међусекторску сарадњу педагошких асистената, здравствених медијатора са представницима Центра за социјални рад, Националном службом за запошљавање (филијала у локалним самоуправама) и организацијама цивилног друштва;

§  Организује координационе састанке у вези са планирањем и спровођењем мера укључивања Рома са представницима локалне самоуправе и другим релевантним актерима;

§  Извештава наручиоца посла о постигнутим резултатима и подноси месечне извештаје који представљају основ за исплату месечне накнаде по уговору о пружању услуга.

5. Квалификације:

§  Обавезна средња стручна спрема

§  Течан српски језик, познавање ромског језика је предност

§  Способност и спремност за интензивну сарадњу и комуникацију са особама различитих националних и верских припадности

§  Искуство у познавању живота и проблема локалне ромске популације

§  Знање о надлежностима и функционисању локалне самоуправе је предност

§  Познавање проблема инклузије Рома и права мањина

§  Разумевање социјално-економских услова и институционалне дискриминације ромске заједнице

§  Поседовање организационих и  аналитичких вештина

§  Познавање рада на рачунару

 Координатор за ромска питања ће обављати послове у одређеним  градовима, општинама и градским општинама које пројекат обухвата.

6. Очекивани резултати

Координатор за ромска питања ће бити ангажован на 6 (шест) месеци и достављаће следеће резултате свога рада:

-  Месечни извештаји који се односе на достигнућа, изазове и могућности у планирању и спровођењу мера инклузије Рома (месечни извештај који представља основ за исплату месечне накнаде по Уговору о пружању услуга);

- Месечни план предложених координационих састанака и посета на терену и особа/институција које је потребно интервјуисати;

-  Записнике са организованих координационих састанака (по могућству месечних) у вези са планирањем и спровођењем мера инклузије Рома са релевантним представницима локалних институција, организацијама цивилног друштва и другим актерима; са састанака радних група којима је локални ромски координатор присуствовао, у циљу информисања локалне самоуправе и СКГО; 

-  Прикупљена релевантна документација, укључујући националне и општинске акционе планове и стратегије, годишње буџете и релевантне подзаконске акте;

-   Припремљен нацрт извештаја са насловом „Статус инклузије Рома на локалном нивоу“.

 

Конкурс је отворен дванаест (12) дана од дана објављивања, а најкасније до 03. јуна 2015. године до 16 часова.

Заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве на адресу:

Стална конференција градова и општина

Македонска 22

11000 Београд

са назнаком: Конкурс за спољног сарадника - Координатор за ромска питања - место ангажовања  или на е -mail: danijela.pocuca@skgo.org.

 

Пријава мора да садржи биографију кандидата и назнаку о месту ангажовања (навести град, општину и/или градску општину које пројекат обухвата).

 

СКГО поштује родну равноправност и гарантује једнаке могућности при запошљавању.

 

 

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.