Loading
Учитава се...

Обавештење о подстицању пољопривредне производње и пчеларства кроз субвенционисање камате за 2015.годину

Objavljeno: 09/03/2015

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-6/15-IV

Датум: 06.03.2015.године

С в и л а ј н а ц

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештавамо Вас да је Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 03.03.2015. године усвојила Одлуку о подстицању пољопривредне производње и пчеларства кроз субвенционисање камате за 2015.годину.  

 

Овом Одлуком за 2015.годину, предвиђена су подстицајна средства за финансирање камате на репрограмиране већ одобрене кредите у 2014.години и то за:

 

-          93 пољопривредника на износ кредита до 300.000,00 динара репрограмираних за 9 месеци за обртна средства у пољопривреди

-          4 пчелара на износ кредита до 300.000,00 динара репрограмираног за 6 месеци за набавку опреме у пчеларству и пакетних ројева

 

Право на коришћење подстицајних средстава за финансирање камате у 2015.години на репрограмиране већ одобрене кредите у 2014.години, имају корисници подстицајних средстава који се изјасне за коришћење права на подстицај по овој Одлуци и остваре право у банци за репрограм кредита.

 

Уз захтев сe подноси:

-          Фотокопија доказа да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,

-    Изјава за коришћење права на подстицај.

 

Захтеви се предају Општинској управи општине Свилајнац најкасније до 31.03.2015.године.

 

            Овом Одлуком предвиђена су подстицајна средства у 2015.години за

 

            -  Куповину квалитетних приплодних пчелињих матица у износу од 2,5 еура по матици.

 

Право на коришћење подстицајних средстава у 2015.години за куповину квалитетних приплодних пчелињих матица у износу од 2,5 еура по матици, има физичко лице са територије општине Свилајнац – носилац пољопривредног газдинства ако је:

-          уписано у Регистар пољопривредних газдинстава

-          власник квалитетних приплодних пчелињих матица, односно ројева пчела или је власник приплодних пчелињих матица, односно ројева члан пољопривредног газдинства

-          да је измирио обавезе по основу јавних прихода буџета општине Свилајнац.

 

            Уз захтев се подноси:

-          Фотокопија доказа да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,

-          Фотокопија профактуре о набавци на име подносиоца захтева или члана пољопривредног газдинства,

  Уверење о измиреним обавезама.

 

Захтеви се предају Општинској управи општине Свилајнац најкасније до 30.06.2015.године.

 

 

                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

 

                                                               Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.