Loading
Учитава се...

Обавештење о једнократној помоћи за рођење детета у 2015.години.

Objavljeno: 09/03/2015

Р е п у б л и к а     С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:345-8/15-IV

Датум: 06.03.2015.године

С в и л а ј н а ц

 

 

                                                                                            О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 Обавештавамо Вас да је Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 03.03.2015.године усвојила Одлуку о једнократној помоћи за рођење детета у 2015.години.

 

Одлуком је предвиђена исплата једнократне помоћи за рођење детета у износу од 20.000,00 динара, док ће се за треће дете исплаћивати у износу од 30.000,00 динара, на текући рачун подносиoца захтева. 

 

            Право на једнократну помоћ за рођење детета има један од родитеља који: 

-       има пребивалиште или боравиште на територији општине Свилајнац, најмање годину година пре рођења детета 

-       поднесе захтев за исплату најкасније у року од 3 месеца од дана рођења детета, а почев од 01.01.2015. године.

 

Уз захтев се прилаже оверена фотокопија:

-       извода из матичне књиге рођених за новорођено дете (у случају рођења трећег детета прилаже се и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених за прва два детета),

-       личне карте родитеља (подносиоца захтева), 

-       доказ којим се потврђује  постојање брачне заједнице (извод из књиге венчаних),  односно заједнице живота (изјава два сведока)

-       уверење о пребивалишту подносиоца захтева,

-       уверење о пребивалишту за ванбрачног партнера,

-       уверење о пребивалишту за новорођено дете,

-       текућег рачуна подносиоца захтева.

 

Захтев за остваривање права на једнократну помоћ за рођење детета, подноси се Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац.

 

             

 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                                              Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.