Loading
Учитава се...

Обавештење о једнократној помоћи-награди студентима у 2015.години

Objavljeno: 09/03/2015

Р е п у б л и к а     С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-10/15-IV

Датум: 06.03.2015.године

С в и л а ј н а ц

 

 

                                                       О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

  Обавештавамо Вас да је Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 03.03.2015. године усвојила Одлуку о једнократној помоћи-награди студентима у 2015.години.

 

Одлуком је предвиђена исплата једнократнe помоћи-награде студентима у 2015.години са територије општине Свилајнац у износу од 50.000,00 динара на текући рачун студента.

 

Право на једнократну помоћ-награду студентима имају студенти свих факултета који:

               - имају пребивалиште на територији oпштине Свилајнац  

            - имају просечну оцену током претходних година студија која не може бити нижа од 9,00

            -  поднесу захтев за једнократну помоћ најкасније до 30.06.2015.године.

 

            Уз захтев се прилаже:

 

              -фотокопија личне карте подносиоца захтева,

            -оригинал потврде или уверења са факултета којом се доказује просечна оцена у претходним годинама студија,

              -фотокопија текућег рачуна студента.

 

           

Захтеви се предају Oпштинској управи општине Свилајнац најкасније до 30.06.2015. године.

 

Поднете захтеве разматра Комисија на чији предлог коначну одлуку о додели једнократне помоћи-награди студентима доноси Општинска управа општине Свилајнац.

 

 

 

 

                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                                               Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.