Loading
Учитава се...

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА

Objavljeno: 23/06/2015

На основу члана 2, 3 и 9 став 4 Одлуке о утврђивању друштвених признања општине Свилајнац ("Општински службени гланик", број 9/05), Скупштина општине Свилајнац, на предлог Комисије за друштвена признања општине Свилајнац, на седници одржаној дана 11.06.2015.године, донела је

 

 

 О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА

 

 

                                                                        I

 

            Поводом 29. јуна - Дана општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац додељује следећа друштвена признања и то:

 

 

ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

 

  1. Мајклу Девенпорту, шефу Делегације Европске уније у Републици Србији
  2. Верану Матићу, председнику Управног одбора Фонда Б92

 

ЗАХВАЛНИЦУ

 

  1. Маји Гојковић – председници Народне скупштине Републике Србије
  2. Др Срђану Вербићу, министру просвете, науке и технолошког развоја
  3. Фондацији Новак Ђоковић
  4. PANASONIC LIGHTING DEVICES SERBIA DOO SVILAJNAC
  5. Зорану Стојисављевићу, извршном директору Сектора за одржавање јавних путева I и II реда у Јавном предузећу „Путеви Србије“
  6. Мирку Вукомановићу, полицајцу Полицијске станице Свилајнац
  7. Александру Јеремићу,  пољопривреднику из Војске

 

 

II

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Свилајнац“.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Друштвена признања општине Свилајнац установљена су чланом 2 Одлуке о утврђивању друштвених признања општине Свилајнац и то су: Звање почасног грађанина општине Свилајнац, Плакета општине Свилајнац, Светосавска захвалница и Захвалница.

 

            Одлуку о додели друштвених признања доноси Скупштина општине Свилајнац, на предлог Комисије за друштвена признања општине Свилајнац, сходно одредбама члана 3 и члана 9 став 4 наведене Одлуке.

 

            Комисија за друштвена признања општине Свилајнац, на седници одржаној дана 04.06.2015.године утврдила је и упутила Скупштини општине Свилајнац, Предлог за доделу друштвених признања за Дан општине Свилајнац - 29. јуна 2015.године,  у циљу доношења коначне одлуке.

           

            По разматрању предлога Комисије за друштвена признања општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на основу прописа из увода, одлучила је као у диспозитиву.

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-30/15-I-8, Дана:11.06.2015.године

 

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

                                                                 Мирослав Маринковић, др ветерине