Loading
Учитава се...

JAVNI KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Svilajnac

Objavljeno: 12/02/2015

            На основу члана 6 Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Општине Свилајнац за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација ("Службени гласник општине Свилајнац", број 4/15) и Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2015.годину („Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14), Председник општине Свилајнац, дана 12.02.2015.године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката

удружења грађана односно невладиних организација  

из буџета општине Свилајнац 

 

1.    Укупан износ средстава намењених финансирању или суфинансирању програма или пројеката удружења грађана односно невладиних организација из буџета општине Свилајнац за 2015.годину износи 7.600.000,00 динара.

2.    Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана односно невладиним организацијама за реализацију програма или пројеката који су од јавног интереса из следећих области:

 

1.    социјалне заштите, 

2.    борачко-инвалидске заштите, 

3.    заштите лица са инвалидитетом, 

4.    друштвене бриге о деци,

5.  заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица,

6.    подстицање наталитета,

7.    помоћи старима,

8.    здравствене заштите,

9.    заштите и промовисања људских и мањинских права,

10.  образовања,

11.  науке,

12.  културе,

13.  информисања,

14.  заштите животне средине,

15.  одрживог развоја,

16.  заштите животиња,

17.  заштите потрошача,

18.  борбе против корупције,

19.  хуманитарни програми и

20.  други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне  

      потребе.

 

3.    Право учешћа на конкурсу имају удружења регистрована за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера, под условом да им је регистровано седиште на територији општине Свилајнац или на територији Поморавског округа, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Свилајнац.

 

4.    Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Образац ''Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката'' може се преузети на шалтерима Општинске управе општине Свилајнац, Светог Саве број 102, а доступан је и на званичном сајту општине Свилајнац (www.svilajnac.rs). 

5.    За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава. 

 

6.    Уз пријаву, подносилац је дужан да обавезно приложи: 

-       образац пријаве, потписан и оверен;

-       доказ о упису у регистар код надлежног органа;

-       копију Статута подносиоца пријаве (оверена);

-       доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

-       детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или      суфинансирање се подноси пријава. 

 

7.    Детаљан опис програма односно пројекта треба да садржи податке: о корисницима програма односно пројекта, значају, месту и времену реализације програма односно пројекта и буџет пројекта/програма само код програма, односно пројекта који имају више активности.

 

8.    Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

 

-       да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;

-       да ће додељена средства бити наменски утрошена;

-       да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта са финансијском документацијом; 

-       да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и             другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина        Свилајнац.  

 

9.    Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „''Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката'', на адресу Светог Саве број 102, 35210 Свилајнац, поштом или на шалтерима Општинске управе општине Свилајнац.  

 

10.  Oсновни критеријуми за избор програма и пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Свилајнац:

 

-       усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу,

-       усклађеност са јавним потребама и интересима грађана,

-       усмереност ка већем броју корисника,

-       подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама.

 

11.  Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формулара, који садржи три опције:

 

-       ''Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту'',

-       ''Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту''

-       ''Изричито сам против пружања финансијске подршке овом програму односно пројекту''.

 

 

12.  Позитивним гласањем за финансирање програма или пројекта сматра се попуњени формулар са заокруженим опцијама: ''Потпуно подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту'', или ''Делимично подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту'', уколико је такве формуларе попунила већина од укупног броја чланова Комисије.

 

13.  Пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

 

14.  Јавни конкурс је отворен до утрошка средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2015.годину.

 

15.  Комисија је дужна да се састаје сваког месеца, те да размотри пристигле пријаве и у складу са прописаним критеријумима утврди предлог одлуке који ће се програми односно пројекти финансирати или суфинансирати из буџета Општине Свилајнац.

 

16.  Утврђени предлог, Комисија доставља Општинском већу, ради доношења одлуке о избору програма или пројеката и расподели средстава.

 

17.  Одлука о избору програма или пројеката и расподели средстава објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Свилајнац.

 

18.  Одлука Општинског већа коначна је.

 

19.  Након доношења одлуке Општинског већа о избору програма или пројеката и расподели средстава, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању или суфинансирању програма односно пројекта.

 

20.  Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката, дужни су да у року од 30 дана по завршетку програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Свилајнац. Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом на писарницу општине Свилајнац или поштом.

 

21.  Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, на званичном сајту општине Свилајнац www.svilajnac.rs и на oгласној табли Општинске управе општине Свилајнац.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:400-18/2015-III, Дана:12.02.2015.године

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                 Предраг Милановић

 

 

Образац Пријаве

covid
covid