Loading
Учитава се...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA ROĐENjE DETETA U 2016.GODINI

Objavljeno: 17/02/2016

R e p u b l i k a S r b i j a 
OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj:553-24/16-IV
Datum: 08.02.2016.godine
S v i l a j n a c


Na osnovu člana 3 Odluke Skupštine opštine Svilajnac o jednokratnoj pomoći za rođenje deteta u 2016.godini („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 1/16), Opštinska uprava opštine Svilajnac objavljuje 

                                                            JAVNI POZIV 

                                    ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ 
                                               ZA ROĐENjE DETETA U 2016.GODINI


Odlukom je predviđena jednokratna pomoć za rođenje deteta u iznosu od 20.000,00 dinara, a za treće dete u iznosu od 30.000,00 dinara, koja se isplaćuje na tekući račun roditelja (podnosioca zahteva).

Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje deteta ima jedan od roditelja koji:
- ima prebivalište ili boravište na teritoriji Opštine Svilajnac, najmanje godinu dana pre rođenja deteta
- podnese zahtev za isplatu najkasnije u roku od 3 meseca od dana rođenja deteta, a počev od 01.01.2016. godine.

Uz zahtev se prilaže overena fotokopija:
- izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dete (u slučaju rođenja trećeg deteta prilaže se i overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za prva dva deteta), 
- lične karte roditelja (podnosioca zahteva),
- dokaz kojim se potvrđuje postojanje bračne zajednice (izvod iz knjige venčanih), odnosno zajednice života (izjava dva svedoka), u slučaju kada su bračna, odnosno vanbračna zajednica zasnovane, a u slučaju kada nisu ovaj dokaz nije potrebno dostavljati,
- uverenje o prebivalištu roditelja (podnosioca zahteva),
- uverenje o prebivalištu za novorođeno dete,
- tekućeg računa podnosioca zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za rođenje deteta, podnosi se Odeljenju za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac.

Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje deteta, utvrđivaće se rešenjem Odeljenja za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac. 


NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Olivera Stanojević, dipl. pravnik, s.r.

covid
covid