Loading
Учитава се...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE ZA SUFINANSIRANjE KAMATA NA POLjOPRIVREDNE KREDITE

Objavljeno: 23/02/2016

Republika Srbija
Fond za razvoj poljoprivrede
Opštine Svilajnac
Broj:320-10/2016-IV/04
Datum:23.02.2016.godine
Svilajnac


Na osnovu izmene i dopune Programa rada i finansijkog plana Fonda za razvoj opštine Svilajnac za 2016. god. br:06-10/2016-IV/04-1, a na predlog V.D. direktora fonda ,Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svilajnac raspisuje


                                         JAVNI POZIV
   ZA PRIJAVLjIVANjE ZA SUFINANSIRANjE KAMATA NA POLjOPRIVREDNE KREDITE 


1. Osnovne informacije
Optina Svilajnac je u 2016.godini kroz Program rada i finansijski plan Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svilajnac za subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite opredelila je sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Ova sredstva će biti korišćena za plaćanje kamata koje dospevaju na naplatu u 2016. godini, po osnovu kredita odobrenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima od strane poslovnih banaka.Prenos sredstava za sufinansiranje kamate će biti vršen na račun podnosioca prijave u skladu sa planom otplate kredita.
Fond za razvoj poljoprivrede optine Svilajnac će zaključiti ugovore za finansiranje kamate na bankarske kredite sa do 100 nosilaca poljoprivrednih gazdinstava po sledećim uslovima:
- pojedinačni iznos kredita do 300.000,00 dinara
- da rok otplate kredita bude najviše devet meseci
- da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima
- da anuiteti mogu biti mesečni, kvartalni ili šestomesečni. 

2. Uslovi za ostvarivanje prava i podnošenje prijava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:
- Prebivalište i poljoprivednu delatnost obavlja na teritoriji optine Svilajnac
- Da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom 
- Korisnik mora da izmiri dospele poreske obaveze prema opštini Svilajnac
- Da imaju potpisan Ugovor o kratkoročnom kreditu sa poslovnom bankom i da se ugovori odnose na nabavku repromaterijala, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, mašina u stočarstvu, voćarstvu i povrtarstvu (naknadno dostaviti)

Uz prijavu se podnosi sledeća dokumentacija:
- Fotokopija lične karte nosioca gazdinstva
- Fotokopija kartice tekućeg računa
- Fotokopija Ugovora o kreditu (naknadno dostaviti)
- Fotokopiju plana otplate kredita sa anuitetima i iskazanim iznosima glavnog duga i kamate, kao i o rokovima plaćanja kamate (naknadno dostaviti)

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva može koristiti samo jednu kreditnu liniju po vrsti kredita koja može obuhvatati više namena.

Prijavljivanje će se vršiti na pisarnici opštinske uprave opštine Svilajnac popunjavanjem prijavnog obrazca u periodu od dana objavljivanja do 15.03.2016 godine ili do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu .

3. Sklapanje ugovora
Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji bude ostvario pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje kamata sklopiće Ugovor sa Direktorom Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svilajnac, koji će detaljnije definisati prava i obaveze obe ugovorene strane.

4. Obaveze iz ugovora
Nosiocu poljoprivrednog gazdinstva koji bude ostvario pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje kamata, prenos sredstava će biti vršen isključivo na tekući račun korisnika podsticaja
5. Ostale informacije
Ovaj Javni poziv se objavljuje na internet prezentacij opštine Svilajnac www.svilajnac.rs, oglasnim tablama u zgradi opštine Svilajnac i mesnim kancelarijama, kao i na TV „Centru „
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi opštine Svilajnac kancelarija br 38, ili na telefon 035/312-012 lok.134.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE
OPŠTINE SVILAJNAC

Miroslav Marinković, dr. veterine,s.r.

 

 

 

covid
covid