Loading
Учитава се...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

Objavljeno: 30/08/2023

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21) и чланом 3. став 1. тачка 1) Одлуке о одређивању органа надлежних доношење и реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник општине Свилајнац“, број 17/22), Председник општине Свилајнац, расписује јавни позив којим обавештава:

1) да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:

- образовним установама - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;

-   високообразовним установама - факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;

2) да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Свилајнац за 2024. годину до 31.октобра 2023. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

3) За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу - изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;

4) За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу - Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно - истраживачка, социјална).

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Свилајнац, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду и инспекцијски надзор Општинске управе општине Свилајнац, Светог Саве 102, у приземљу, канцеларија бр. 6 или електронски на сајту Општине Свилајнац.

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Свилајнац ће га вратити подносиоцу неотворен.

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024. годину“ за Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Свилајнац, на адресу: Светог Саве 102, 35210 Свилајнац. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

 

Текст Јавног позива

Образац - Захтев за остваривање права на коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде

covid
covid