Loading
Учитава се...

Rani javni uvid povodom izrade Prve izmene i dopune Plana detaljne regulacije za područje novog mosta preko Velike Morave sa pristupnim saobraćajnicama i delom gradske obilaznice u Svilajncu

Objavljeno: 15/02/2023

Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско - правне послове Општинске управе општине Свилајнац, на основу члана 45a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), а у складу са закључком Комисије за планове општине Свилајнац који је донет на седници одржаној дана 13.02.2023.године,

 

оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде 

 

Прве измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје новог моста преко Велике Мораве са приступним саобраћајницама и делом градске обилазнице у Свилајнцу

 

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана и то у периоду од 15. фебруара 2023.године до 01. мартом 2023.године, у просторијама Општинске управе општине Свилајнац, у канцеларији број 33 (међуспрат), Улица Светог Саве број 102 и просторијама Општинске управе општине Велика Плана, у канцеларији број 52 (II спрат),  Улица Милоша Великог број 30, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Општине Свилајнац  (www.svilajnac.rs) и Општине Велика Плана (www.velikaplana.rs).

Рани јавни увид организује се у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и очекиваним ефектима планирања.

Заинтересована правна и физичка лица, у току трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми закључно са 01. мартом 2023.године Одељењу за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско – правне послове Општинске управе општине Свилајнац, Улица Светог Саве број 102, 35210 Свилајнца, или путем електронске поште на адресу: urbanizam@svilajnac.rs, односно Одељењу за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана, Улица Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана или путем електронске поште на адресу: urbanizam@velikaplana.rs.

 

POKORICA I SADRŽAJ

TEKST RJU SVILAJNAC

GRANICA PLANA ZA OPŠTINU SVILAJNAC

PLANIRANA NAMENA ZA OPŠTINU SVILAJNAC

 

covid
covid