Loading
Учитава се...

ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА УЧЕШЋЕ У КОНСУЛТАТИВНОМ ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕР

Objavljeno: 31/10/2014

ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ

ДРУШТВА ЗА УЧЕШЋЕ У

КОНСУЛТАТИВНОМ ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ

НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОДСТИЦАЈНО

ОКРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА

ПЕРИОД 2014.-2018. ГОДИНЕ

Консултативни састанак у Параћину, 5 . новембра 2014. године

Поштовани/а,

Позивамо вас да учествујете на консултативном састанку у оквиру процеса

израде Националне стратегије и Акционог плана за стварање подстицајног окружења за

развој цивилног друштва за период 2014-2018. године, који организује Канцеларија за

сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, у хотелу „Петрус“ у

Параћину (ул. Николе Пашића бб), 5. новембра 2014. године, у 11 часова. Процес

израде овог важног националног стратешког документа је подржан у оквиру ЕУ ИПА

2011-2013 пројекта „EУ пoдршкa Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм“, док

је овај састанак део великог партиципативног процеса на локалу и реализује се у оквиру

пројекта „Подстицајно окружење за развој цивилног друштва“, уз подршку Агенције

Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД) у Републици Србији.

Укратко о процесу: Процес израде прве Националне стратегије за стварање

подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период 2014. до 2018. године (у

даљем тексту: Стратегија) је отпочео великом националном конференцијом (20 - 21.

фебруара 2014. године) на којој је више од 350 организација цивилног друштва

дефинисало приоритетна поглавља као оквир будуће Стратегије. Након што је

експертска група, састављена од водећег експерта и троје експерата изабраних јавним

позивом, сачинила радни текст стратешког оквира и предложила мере, Пројектна група

састављена од представника 12 ресорних министарстава и Сталне конференције

градова и општина је верификовала текст првог нацрта који је стављен на увид јавности

на званичној интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом

( w w w.str a t e g i j a . c iv i lnodrustvo . g ov.r s ). Кроз могућност интерактивног коментарисања и

давања сугестија, отворен је процес широких консултација о садржају будуће

Стратегије ( ht t p: / /s t r a te g i j a . c iv i lnodru s tvo . g ov.rs/diskusija/uputst v o - z a- ostavlj a nje koment

a r a / ).

Уз подршку УСАИД Србија, у оквиру пројекта „Подстицајно окружење за развој

цивилног друштва“, одржавање низа консултативних састанака, представља део

партиципативног процеса израде Стратегије који ће омогућити представницима

организација цивилног друштва, локалних самоуправа, медија, представницима

синдиката и послодаваца и другим заинтересованим странама да учествују у даљој

разради предложених циљева, мера и активности, у циљу добијања што квалитетнијег

садржаја будуће Стратегије и Акционог плана.

Позивамо организације цивилног друштва, које су регистроване у некој од

следећих општина: Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Кнић, Рековац, Рача,

Баточина, Јагодина, Лапово, Ћуприја, Параћин, Деспотовац, Свилајнац,

Жагубица, Петровац, Жабари, Кучево, Велика Плана, Смедеревска Паланка,

Голубац, Мало Црниће, Пожаревац, Смедерево и Велико Градиште, да се пријаве за

учешће на овом консултативном састанку. Неопходно је да попуњен пријавни

формулар пошаљете на следећу e-mail адресу: jova n a .t i mo t i j e vi c @ c iv i lnodrustv o . g ov . r s ,

најкасније до 4. новембра 2014. године у 15 часова.

Како би дискусија била што садржајнија , молимо Вас да се претходно упознате

са текстом нацрта Стратегије који је објављен је на подсекцији веб странице

Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом ( w w w.str a t e g i j a . c iv i lnodrustvo . g ov.r s ) ,

као и да без обзира на присуство на састанку, упутите онлајн коментаре на текст

Стратегије.

За све додатне информације у вези са пријавом за учешће у консултативним

састанцима можете контактирати Јовану Тимотијевић, путем телефона 011/3113-895,

или путем e-mail адресе: jovan a .t i mo t i j e vi c @ c iv i lnodrustv o . g ov . r s .

Напом е на – р е ф ундација тро ш кова путовања : Орг а низ а тор ће б и ти у м ог у ћно с ти

да н а докн а ди п у тне трошкове с ам о једном ч л а ну из с в а ке орг а низ а ције . В и с ина

н а докн а де п у тних тро ш кова од р е диће с е пр ем а ви с ини повр а тне к а рте о д мес та где је

орг а низ ац ија р е ги с тров а на до мес та у ко м е с е с а с тан а к одрж а в а . Р е ф у ндир а ње трошкова

п у та биће о м ог у ћ е но и с к љ у ч иво у з к о пију повр а тне а у тоб у с ке или возне к а рте .

Уч ес ници м а који долазе с оп с тв е ним пр е возо м , р е ф у нд а ција трошкова биће м ог у ћа с ам о

у з потврду о ви с ини повр а тне к а р те коју м огу у з е ти на лок а лној а у тоб у с кој с таници.

И с пл а та п у тних тро ш кова вршиће се н а кон одрж а ног ко н с ул тативног сас танка на ја с но

об е л е ж е ном п у лт у . Д а т у м на п у тној к а рти м ора би т и и с ти к а о д а т у м одрж а в а ња с а с танка

или д а н р а није .

covid
covid